Psycholog Rafał Zieliński

Terapia

Terapia poznawczo-behawioralna (TPB) jest terapią krótkoterminową, a ilość spotkań zależy od indywidualnych potrzeb i oczekiwań (przeciętnie jest to około15 sesji w przypadku zaburzeń lękowych, depresyjnych, w przypadku zaburzeń osobowości znacznie dłużej).
Terapię TPB łączę z Terapią Schematów oraz Mindfulness.
Sesje zwykle odbywają się raz w tygodniu lub co dwa tygodnie i trwają 50 minut.

• Praca skupia się na konkretnych problemach zgłaszanych przez pacjenta/klienta.
Najczęściej terapia dotyczy:
– lęk społeczny ( fobia społeczna )
– lęk z napadami paniki
– lęk uogólniony GAD
– zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
– depresja
– zaburzenia snu
– zaburzenia osobowości
– PTSD – stres posttraumatyczny
– kryzys w relacji

• Celem terapii jest wprowadzenie trwałych, pozytywnych zmian w życiu prywatnym i zawodowym pacjenta/klienta, dotyczących: zachowania, emocji, objawów fizjologicznych oraz sposobu myślenia,
• Relacja terapeuty z pacjentem/klientem opiera się na współpracy. Przy użyciu różnych metod i technik terapeutycznych poszukuje się lepszych niż dotychczas sposobów rozwiązania obecnego problemu lub osiągania wyznaczonych celów,
• Pacjent/klient jest zachęcany do testowania nowej wiedzy i umiejętności między sesjami,
• Liczne badania potwierdzają skuteczność podejścia poznawczo-behawioralnego.

Terapia ta jest również skuteczna w takich obszarach jak:
– poprawa w relacjach międzyludzkich,
– trening umiejętności społecznych, min. asertywności, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje,
– podejmowanie decyzji,
– stres,
– poczucie winy.
– niska samoocena,
– trudności w sferze seksualnej.

Psychoedukacja

„Psychoedukacja jest umacniającym (empowering) treningiem pacjenta, którego celem jest promowanie świadomości i postawy proaktywnej, dostarczanie narzędzi do obchodzenia się, radzenia sobie i życia z przewlekłą chorobą…

Badanie psychologiczne

Diagnostyka psychologiczna jest najczęściej zlecana przez psychiatrę, neurologa lub innego specjalistę, jako element pełnego badania stanu psychicznego…

Realizacja celów

Techniki obecne w psychologii mogą być zastosowane w celu prywatnym jak również w organizacjach komercyjnych. Służą one podniesieniu komfortu i efektywności funkcjonowania człowieka…